Home / Groep 6 / Spelling / chencht
 

ng en nk
ng en nk
d klinkt als t
d klinkt als t
ei en ij
ei en ij
au en ou
au en ou
ch en cht
ch en cht
open lettergreep
open lettergreep
gesloten lettergreep
gesloten lettergreep
ig en lijk
ig en lijk
teit en heid
teit en heid
isch
isch
c klinkt als s of k
c klinkt als s of k
tien
tie
Werkwoorden
Werkwoorden
   
 
Makkelijk
Fout gespeld
  Makkelijk
Welk woord is goed gespeld
  Gemiddeld
Welk woord is fout gespeld
  Moeilijk
Verbeter het fout gespelde woord
  Makkelijk
Typ het goed gespelde woord in de zin
  Moeilijk
Selecteer fout gespeld woord - 3 zinnen
Makkelijk
Diverse oefeningen